28 thg 12, 2013

   ...Những trai lành, gái tín ở thế gian nếu có tai nạn ngặt nghèo, hoảng sợ, chỉ cần hướng tâm đến Bồ Tát Quán Thế Âm thì kg có nạn gì mà kg được cứu thoát.(Kinh Vô Lượng Thọ)
Nếu có chúng sinh nào đang bị khổ não mà nghe được danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, rồi chuyên tâm, khẩn thiết xưng niệm thánh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, thì ngay lập tức Bồ-tát Quán Thế Âm xuất hiện, lắng nghe tất cả những âm thanh cầu cứu của chúng sinh, đồng thời cứu giúp cho chúng sinh thoát khỏi khổ não. Vì thế mà gọi Ngài là Quán Thế Âm (có nghĩa là thường xuyên quán xét âm thanh của thế gian).

(Trích lược ý kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét